BETINGELSER FOR LEJE OG LEVERING

1. Generelt

Den, som rekvirerer ydelser, betegnes i det følgende som lejer, og den, som præsterer den/de rekvirerede ydelser, betegnes som Hedensted liftudlejning. Såfremt der ikke foreligger en skriftlig aftale med Hedensted Liftudlejning, sker enhver udlejning og ydelse, efter nedenstående leje og leveringsbetingelser. Enhver afvigelse herfra er kun gældende, såfremt de er skriftligt vedtaget. Endvidere gælder udlejers seneste prisliste.

2. Ydelser

Hedensted Liftudlejnings ydelser kan opdeles i følgende:

  • Materielleje (lifte med/uden betjening og hjælpemateriel)
  • Betjening af materiel
  • Transport mellem udlejers plads, leveringsadresse samt retur
  • Supplerende forsikring (se under forsikring)
  • Opstartstillæg

Og vil særskilt kunne identificeres på kundens faktura.

3. Lejemålets varighed

For alt materiel der udlejes, overgår ansvaret til lejer på det tidspunkt, hvor det lejede udleveres fra Hedensted Liftudlejning til lejer eller dennes repræsentant. Leje beregnes fra og med den dag det udlejes af Hedensted Liftudlejning, til og med den dag det lejede tilbageleveres til Hedensted Liftudlejning. Undtaget er dog materiel med min. leje­perioder.

4. Lejemålets beregning

Lejeperioden opgøres på baggrund af arbejdsdage, kalenderdage eller måneder, afhængig af den enkelte lejers formål.

I perioder, hvor lejer er forhindret i at anvende materiellet, som følge af vejrlig, strejke, lockout mv., fragår ikke i beregningen af lejeperioden. Den daglige leje er beregnet på baggrund af en 8 timers arbejdsdag.

For yderligere benyttelse af det lejede materiel, debiteres ekstra pr. påbegyndt 8 timer. For ekstraordinære akutte opkald lørdage, søndage og/eller helligdage, samt på dage i tidsrummet mellem kl. 18.00-06.00, pålægges der til enhver opstart af maskinudlejning et engangs nattillæg på kr. 1.000,– ekskl. moms.

5. Hedensted Lift­udlejnings forpligtelser

Alt materiel leveres i rengjort, driftsklar og forsvarlig stand. Alt materiel er desuden efterset og godkendt, med hensyn til årlig lovpligtigt eftersyn, før levering.

6. Lejerens forpligtelser

Lejeren bærer alene ansvaret over for sig selv, tredjemand og udlejer med hensyn til skader, der ikke skyldes fejl eller mangler fra udlejers side. Lejer er således ansvarlig for bl.a. skader på ting, personer og materiel, som følge af vægtangivelser eller urigtige oplysninger om jordens/underlagets bæreevne, forkerte eller mangelfulde beskrivelser af forholdene på arbejdspladsen, og/eller de forhold i øvrigt, hvorunder materiellet skal anvendes, og/eller skader, som følge af forkert eller mangelfuld betjening af materiellet (udlejet, uden betjening). Lejeren bærer risikoen for beskadigelse af arbejdspladsens tilkørselsveje, underjordiske anlæg, installationer m.v., medmindre lejeren har anvist adgangs- og opstillingsmuligheder, til og på arbejdsstedet, der ikke ville medføre sådan beskadigelse. Udlejer påtager sig ikke risikoen for driftstab af nogen art, avancetab, andet indirekte tab eller følgeskader, uanset om sådanne tab/skader måtte kunne henføres til det udlejede. Dette gælder også ved arbejdsstandsninger, maskinskader og forsinkelser som følge af krig, ildsvåde, strejker af enhver art, lockout, myndighedsindgreb eller offentligt pålæg, herunder pålæg fra Arbejdstilsynet, nedbør, lav temperatur, vind eller andet vejrlig, der helt eller delvis standser driften. Hedensted Liftudlejning brandforsikrer det lejede for egen regning. Endvidere har Hedensted Liftudlejning tegnet erhvervs- og produktansvarsforsikring i anerkendt forsikringsselskab. Såfremt udlejer måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand, er lejer forpligtet til, at holde udlejer skadesløs for ethvert ansvar, som går ud over det, lejer i henhold til nærværende lejebetingelser kunne gøre gældende mod udlejer.

Lejer er desuden forpligtiget til, at give Hedensted Liftudlejning besked, såfremt det lejede skal anvendes lørdage, søndage og/eller helligdage samt på dage efter kl. 16.00.

Lejer er i lejeperioden endvidere pligtig til, at foretage sikkerhedsmæssig kontrol og driftsmæssig vedligeholdelse af materiellet, som f.eks. kontrol af væskestand på batterier og motor, samt opladning af batterier. Reparationer på Hedensted Liftudlejnings materiel må kun udføres af Hedensted Liftudlejning, eller en montør anvist heraf. Lejer afholder endvidere alle udgifter i forbindelse med driften, herunder brændstof, el og ol.

Udlejning, udlån eller anden overdragelse til tredjemand, eller flytning af materiel, til en anden adresse/arbejdsplads, må ikke ske uden godkendelse af Hedensted Liftudlejning.

UdskrivLifte til alle formål

  • Hedensted Lift
  • Mosetoften 2
  • 8722 Hedensted
  • Telefon: 4045 2646